Lidmaatschap Yuseigachiメンバーシップ


Omdat judo een individuele sport waarbij wel gewerkt wordt met maatjes die ongeveer even groot, oud en goed zijn, delen onze trainers nieuwe of aspirant leden altijd in als u langskomt. Hiermee zorgt de club voor een gezond sportklimaat.

Bij onze club gelden de eerste twee lessen altijd als proefles, zodat uw kind zelf kan ervaren hoe het er in een groep aan toe gaat.

Mocht uw kind een specifieke behoefte hebben dan kunt u natuurlijk altijd in gesprek gaan met een van onze twee trainers, zij zullen altijd kijken naar de mogelijkheiden die we hebben.

Betaling van contributie is alleen mogelijk via automatische incasso en wordt eenmaal per kwartaal afgeschreven.
Indien dit voor u een onoverkomelijk probleem is, dient u hierover contact op te nemen met de penningmeester.

De contributietarieven zijn in de Algemene ledenvergadering vastgesteld en zijn per 1 September 2018 als volgt;

Contributie per maand per kwartaal
inschrijfgeld nieuw lid € 5,- (eenmalig) -
contributie t/m 15 jaar € 12,- € 36,-
contributie vanaf 16 jaar € 14,- € 42,-
maximaal per gezin € 32,- € 96,-

 

Een inschrijfformulier kunt u hier downloaden

 

Gastlidmaatschap

Indien U reeds lid bent van een andere, bij de judobond Nederland aangesloten vereniging en daarmee ook bondslid bent, dan kunt U voor een beperkt tarief meetrainen bij onze anderhalf uurs training (Donderdags van 19:30 t/m 21:00 uur, eens per twee weken).

Het gastlidmaatschap kost € 10,- per maand.

 

Judobond柔道協会


Judo Bond Nederland

Onze vereniging is aangesloten bij de Judo Bond Nederland onder nummer D2SH136.

Bij inschrijving als lid van onze vereniging wordt, indien uw kind nog geen lid is van de Judo Bond, hij of zij automatisch aangemeld bij de Judo Bond. De bond zal apart de bondscontributie met U verrekenen. Dit gaat standaard via een acceptgiro die U toegezonden wordt. U kunt dit desgewenst omzetten naar een automatische incasso.

Het lid ontvangt een judo paspoort van de bond waarin de behaalde banden en slippen opgetekend kunnen worden. Ook kunnen de wedstrijden die gedaan zijn, vermeld worden in het judo paspoort. Ook krijgen jeugdleden (tot 12 jaar) op vertoon van hun judo paspoort korting op de toegangsprijs als zij gaan kijken bij de Nederlandse Kampioenschappen.

Indien men op wil gaan bij de districtsgraden commissie voor een Dan Graad (Zwarte band), dan moet men minimaal een jaar zijn bruine band hebben en tenminste drie jaar lid zijn van de Judo bond.

 

Opzeggen lidmaatschap judobond非難します


Als U, uw zoon of dochter stopt met judo, dient u zelf het lidmaatschap bij de judobond op te zeggen. Om het lidmaatschap op te zeggen dient U in te loggen in uw persoonlijke MijnJBN profiel.

De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de vereniging en wordt niet automatisch door onze vereniging beëindigd.

 

Opzeggen lidmaatschap Yuseigachi非難します


Als u het lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen. U dient uw opzegging te mailen naar onze penningmeester. Uw opzegging is pas definitief als u van de penningmeester een bevestiging van de opzegging heeft gehad met daarin de einddatum vermeld. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden.